Naročnik ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN je na Portalu JN dne 26.11.2013, pod številko objave JN14992/2013, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-2 –

VZPOSTAVITEV STREŽNIŠKEGA SISTEMA V ZD TOLMIN

Vabimo vas, da predložite vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. Predmet JN je en sklop, ki ga sestavljajo naslednji predmeti:

a)     STROJNA OPREMA

  •         Aplikacijski strežnik (2 kosa)
  •         Strežnik za AD (1 kos)
  •         Diskovni sistem SAN (1 kos)
  •         UPS RACK  (z avtonomijo 1 uro)
  •         Strežniške omare 22U (1 kos) in 42U (1 kos)

b)     PROGRAMSKA OPREMA

 
Orientacijska vrednost za nabavo zg. navedenih predmetov  je 47.000,00 EUR brez DDV.

Minimalni znesek za odkup rabljenih strežnikov (predmet odkupa so: podatkovni strežnik HP ML370R04 – 1 kos, terminalski strežnik HP ML370R04 – 1 kos in omara – kabinet 19“, 37U – 1 kos, tračna arhivska enota Ultrium HP, s programsko opremo MS Windows)  je 3.000,00 EUR brez DDV.

Opis predmetov naročila je podan v prilogi  – tehnične specifikacije – za vsak predmet posebej. Tehnične specifikacije so oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila. Vsak ponudnik lahko poda drugačne funkcionalne rešitve, v okviru zahtevanih. Oceno tehničnih prednosti in funkcionalnih lastnosti poda strokovna komisija naročnika v svoji  oceni. 

 Ponudbene vrednosti, enaka ali nižja od orientacijske vrednosti za novo nabavljene predmete oz. storitve vzdrževanja se štejejo pri naročniku za sprejemljive.


Kontaktna oseba s strani naročnika je Dušan Taljat.
E-pošta: direktor@zd-tolmin.si

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 10.1.2014 do 10. ure.

 Javno odpiranje ponudb bo dne 10.1.2014 ob 11. uri v upravnih prostorih na sedežu naročnika.                      

Gradivo >>>