Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti, Odloka o ustanovitvi in Statuta JZ ZD Tolmin, ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN objavlja razpis za prosto delovno mesto DIREKTORJA ZAVODA (m/ž)

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • univerzitetna izobrazba medicinske, ekonomske ali pravne smeri
  • najmanj pet let delovnih izkušenj
  • predložitev programa razvoja zavoda za čas trajanja mandata

Direktor bo imenovan za obdobje štirih let. Pisne prijave z dokazili in programom naj kandidati pošljejo po pošti v 30-ih dneh od objave tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: ZD TOLMIN – RAZPISNA KOMISIJA, Prešernova 6a, 5220 Tolmin z oznako: »Razpis za direktorja – ne odpiraj». Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30-ih dneh od dneva roka za prijavo.

Povezava na oglas ZRSZ

Datum objave: 9.9.2019