Naročnik ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN je na Portalu JN z dne 20.10.2014, pod številko objave NMV4482/2014, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku oddaje NMV v skladu s 30.a. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-2 – LABORATORIJSKI MATERIAL (reagenti in drugo).

Vabimo vas, da predložite vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Predmet JN je en sklop, ki ga sestavljajo naslednji predmeti:

NAKUP LABORATORIJSKEGA MATERIALA ZA LABORATORIJSKI ANALIZATOR ZA BIOKEMIČNE IN IMUNOKEMIČNE PREISKAVE Z BREZPLAČNO UPORABO INTEGRIRANEGA ANALITSKEGA SISTEMA (v nadaljnjem besedilu LABIP)

Osnovni opis predmeta naročila:

S tem naročilom naročnik načrtuje nakup laboratorijskega materiala za laboratorijski analizator in brezplačno dobavo, montažo ter zagon integriranega laboratorijskega analizatorja za biokemične (vključno s preiskavami elektrolitov) in imunokemične preiskave, katerega sestavni del je sistem za pripravo vode in UPS enota. Natančna tehnična specifikacija zahtev naročnika je navedena v prilogi OBR-13.

Orientacijska vrednost za nabavo zg. navedenih predmetov  je 80.000,00 EUR brez DDV in zajema obdobje štirih let. Ocenjena letna vrednost predmetnega naročila je 20.000,00 EUR brez DDV.

Minimalni znesek za odkup rabljenih laboratorijskih aparatov je 3.200,00 EUR brez DDV.

Opis predmetov naročila je podan v prilogi  – tehnične specifikacije. Tehnične specifikacije so oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila. Oceno izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta ponudbe poda strokovna komisija naročnika v svoji  oceni. 

Ponudbene vrednosti, enaka ali nižja od orientacijske vrednosti za predmete naročila se štejejo pri naročniku za sprejemljive.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Dušan Taljat.

  • E-pošta: direktor@zd-tolmin.si

Rok za predložitev ponudbe:

Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 21.11.2014 do 10. ure.

Ponudba je pravočasna v primeru, da jo naročnik prejme do izteka roka. Ponudbe, predložene po izteku roka, se štejejo za prepozne in se vrnejo pošiljatelju brez odpiranja. Za takšne se štejejo tudi ponudbe, ki so oddane na pošto kot priporočena pošiljka pred rokom za oddajo ponudb in prispejo k naročniku po poteku roka.

Predviden čas trajanja pogodbe je štiri leta.

Javno odpiranje ponudb bo dne 21.11.2014 ob 11. uri v upravnih prostorih na sedežu naročnika.                

Razpisna dokumentacija>>>    

Obrazec za ponudnike>>>