Naročnik ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN je na Portalu NMV, dne 6.11.2013, pod številko objave NMV2648/2013, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) za postopek oddaje NMV v skladu 95. c člena Zakona o javnem naročanju – ZJN 2 – osebna vozila v patronaži – 3 kosi.

Vabimo vas, da predložite vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Predmet NMV je en sklop, ki ga sestavljajo naslednji predmeti:

3 osebna vozila za patronažo.

 Orientacijska vrednost za nabavo zg. navedenih predmetov je 30.900,00 EUR brez DDV.
 Minimalni znesek za odkup treh rabljenih vozil: HYUNDAI ATOS – PRIME 1.0 GL (1 kos)in HYUNDAI ATOS 1.0 GL (2 kosa) je 1.800,00 EUR brez DDV.

 

Opis predmetov naročila je podan v prilogi – tehnične specifikacije. Tehnične specifikacije so oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila. Vsak ponudnik lahko poda drugačne funkcionalne rešitve, v okviru zahtevanih. Oceno tehničnih prednosti in funkcionalnih lastnosti poda strokovna komisija naročnika v svoji oceni. Ponudbene vrednosti, enaka ali nižja od orientacijske vrednosti za predmete naročila se štejejo pri naročniku za sprejemljive.

 

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 25.11.2013 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 25.11.2013 ob 11. uri v upravnih prostorih na sedežu naročnika.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je Dušan Taljat.

E-pošta: direktor@zd-tolmin.si

 

Razpisna dokumentacija >>>