Nacionalni program duševnega zdravja MIRA, ki je bil oblikovan leta 2018, je prvi strateški dokument v Sloveniji, ki celovito in enotno obravnava področje duševnega zdravja.  Uvaja nove strukture in vključuje stare ter jih povezuje na inovativen način skupnostnega pristopa: celostno, interdisciplinarno in medsektorsko.

V zdravstvene domove na primarno raven je umeščena struktura Centra za duševno zdravje (CDZO). Področje zgornjega Posočja (občine Tolmin, Kobarid, Bovec, Cerkno in Idrija) bo pokrival Center za duševno zdravje odraslih Tolmin, v sklopu Zdravstvenega doma Tolmin.

Center za duševno zdravje odraslih (CDZO) je sestavljen iz dveh delov: ambulantne in skupnostne psihiatrične obravnave to je “terenske”službe.

Skupnostna psihiatrična obravnava poteka v multidisciplinarnem timu, saj težave v duševnem zdravju vplivajo na različna področja posameznikovega funkcioniranja ali so posledica predhodnih težav pri tem. Strokovni profili, ki sestavljajo tim CDZO so navedeni na koncu predstavitve

Skupnostna psihiatrična obravnava je namenjena osebam z upadom funkcioniranja v vsakdanjih življenjskih aktivnosti, ki so posledica duševnih težav/sprememb v duševnem zdravju, ki so lahko kratkotrajne in prehodne, pa vse do hudih in ponavljajočih se težav v duševnem zdravju (npr. kronična depresija, shizofrenija, trajne blodnjave motnje, bipolarna motnja), ki so sicer zahtevale večkratne ali dolgotrajne obravnave v bolnišnici, in njihovim svojcem. Obravnava oseb z odvisnostjo od prepovedanih drog pa ostaja v okviru uveljavljenega in učinkovitega programa Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

Pomeni razširitev že uveljavljene obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju, s podporo na večini področji človekovega funkcioniranja, iz bolnišničnega v domače okolje. Z obravnavo v domačem okolju lahko izboljšamo počutje in funkcioniranje oseb s težavami v duševnem zdravju in njihovih svojcev, zmanjša se tudi potreba po bolnišničnem zdravljenju.

Za vključitev v obravnavo napotnica NI potrebna. Obravnava se lahko začne na pobudo osebe same, njenih svojcev, znancev, prijateljev, skupnosti. Usmerijo jo lahko tudi  osebni zdravnik ali drug zdravnik, patronažna služba, bolnišnica, center za socialno delo, socialno varstveni program, nevladna organizacija ali katera druga organizacija, ki pri posamezniku zazna verjetnost za težave v duševnem zdravju.

Pomemben del delovanja skupnostne obravnave oz. CDZO je tudi povezovanje z ostalimi službami za pomoč in podporo na različnih področjih življenja (ostalo zdravstvo, socialno varstvo, zaposlovanje, nevladne organizacije,….) saj se le tako lahko omogoči nepretrgano zdravljenje, urejanje bivanja, zaposlitev, socialno podporo,…

Tim CDZO Tolmin sestavljajo:

  • Zdravnica specialistka za psihiatrijo ugotavlja ter opredeli duševno motnjo (diagnozo), napoti na dodatne preiskave, uvede zdravila in predlaga priporočene vrste obravnave.

Špela Šorli, dr. med. spec. psih

  • Psihologinje ocenijo težave in zmožnosti posameznikov, ukrepajo z namenom lajšanja stiske in izboljšanja zdravja ter izvajajo svetovanje in poučevanje.

Tanja Krapež, univ. dipl. psihologinja
Nika Drole, univ. dipl. psihologinja                                                                                                                                                      Urša Leban, univ. dipl. psihologinja

           Socialna delavka oceni težave na socialnem področju in skupaj s posameznikom in njegovo družino išče možnosti za njihovo reševanje.

Patricija Kofol, mag. soc. del.

  • Delovna terapevtka oceni funkcionalne zmožnosti osebe in pomaga pri krepitvi potrebnih veščin

Lucija Polak, dipl. del. terapevtka

  • Diplomirana medicinska sestra/ zdravstvenik oceni potrebe po zdravstveni negi, zdravstveni vzgoji in ju izvaja ter svetuje glede poteka zdravljenja.

Marjetka Kogoj, diplomirana medicinska sestra
Sabina Seljak, diplomirana medicinska sestra
Matej Zgaga, diplomirani zdravstvenik
Martin Skrt, diplomirani zdravstvenik

Različni strokovni profili tekom obravnave sodelujejo med sabo, z osebo s težavami v duševnem zdravju in svojci, ter po potrebi z drugimi službami, z namenom celovite in učinkovite podpore in pomoči za dosego izboljšanja počutja in funkcioniranja.

Zaposleni v timu menimo, da je zaradi geografske razčlenjenosti in drugih demografskih značilnosti, ki jih ima teren zgornjega Posočja, največja prednost naše službe dostopnost za ljudi. Zmanjša se število ”izgubljenih” uporabnikov (takšnih, ki opuščajo zdravila, zavračajo ali ne hodijo redno na preglede ipd.), na domu pa tudi lažje in ustrezneje ocenjujemo vsakdanje funkcioniranje posameznika. Cilj je, da težave rešujemo sproti, preden bi se stiske še poglobile.

Kontakti, na katerih smo dosegljivi za nasvete in pomoč:

  • Po e-pošti: cdzo@zd-tolmin.si
  • Po telefonu: 05/620 33 13
  • Na stacionarni poštni naslov ambulante: Ulica Petra Skalarja 4, 5220 Tolmin

Za naročanje pacientov smo dosegljivi:

Ponedeljek, sreda, četrtek in petek: 7:30-14:30, torek: 12:30-19:30