Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin na podlagi 34. člena Zakona o zavodih, 21. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin, objavlja razpis za imenovanje

DIREKTORJA (M/Ž) JAVNEGA ZAVODA
ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN

Za direktorja je lahko imenovan kandidat (m/ž), ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba medicinske, ekonomske ali pravne smeri (Raven 7, TR VII/2),
– najmanj pet let delovnih izkušenj.

Kandidat mora k prijavi priložiti naslednje listine:

– program razvoja zavoda za čas trajanja mandata,
– overjeno dokazilo o izobrazbi,
– življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku.

Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi v skladu z 54. in 73. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) za čas trajanja mandata 4 leta in s polnim delovnim časom.

Informacije v zvezi z razpisom lahko vsak kandidat pridobi v tajništvu Zdravstvenega doma Tolmin na telefonski številki: 05/ 620 32 53.

Kot pravočasne se bodo upoštevale pisne prijave, ki bodo do 06.11.2023 do 12. ure vročene na naslov: Zdravstveni dom Tolmin (tajništvo), Prešernova 6/a, 5220 Tolmin ali oddane najkasneje tega dne priporočeno na pošto. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici s pripisom »Prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj«!

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na razpis.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet javnega zavoda
Zdravstvenega doma Tolmin