1. Osnovni podatki zavoda

Naziv zavoda:
Zdravstveni dom Tolmin
Prešernova 6/a, p.p. 65
5220 Tolmin
Tel.: 05 388 11 20
Fax: 05 381 02 66
E-naslov: zd.uprava@zd-tolmin.si
Spletni naslov: https://www.zd-tolmin.si/
Matična številka: 5107156
Identifikacijska številka: SI51727781
Šifra dejavnosti: 86.210
TRR: SI56 0132 8603 0924 673

Direktor v.d.:
Gaudencio Lucas Triep, dr. med., specialist pnevmolog

Datum prve objave kataloga:
Februar 2011

Datum zadnje spremembe:
Avgust 2019

Katalog je dostopen:
– v elektronski obliki na spletni strani zavoda
– v tiskani obliki je dostopen na upravi zavoda od ponedeljka do petka od 7.00 – 14.00

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2a. Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Dejavnosti zavoda:

Osnovna  zdravstvena dejavnost, ki obsega programe:

 • preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva v splošnih ambulantah
 • preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva v socialnovarstvenem zavodu
 • zdravljenja in protetike s področja zobozdravstvenega varstva za odrasle in mladino
 • zobozdravstvene vzgoje
 • patronažnega varstva
 • fizioterapije
 • zdravstvene vzgoje
 • dežurne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
 • nujne medicinske pomoči
 • nujnih reševalnih prevozov
 • sanitetnih prevozov
 • nenujnih reševalnih prevozov
 • dializnih prevozov
 • rentgena
 • laboratorijskih preiskav

Specialistična ambulantna dejavnost, ki obsega programe:

 • preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva v otroškem dispanzerju
 • preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva v šolskem dispanzerju
 • zdravstvenega varstva žensk
 • internistike
 • diabetologije
 • medicine dela, prometa in športa
 • ortodontije
 • okulistike
 • antikoagulantnega zdravljenja
 • ortopedije
 • psihiatrije
 • psihologije
 • nevrologije

Druge zdravstvene storitve in storitve v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti:

 • prodaja zdravstvenih storitev na trgu
 • programi za zdravo življenje
 • ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo
 • izvajanje mrliške pregledne službe
 • koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže
 • pedagoške naloge

Navedena dejavnost je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:

 • N/85.12 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • N/85.121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • N/85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • N/85.13 Zobozdravstvena dejavnost
 • N/85.14 Druga zdravstvena dejavnost
 • N/85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
 • N/85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.
 • K/70.32 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
 • K/72.30 Obdelava podatkov
 • K/72.40 Dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami
 • K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
 • K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.
 • K/74.843 Druge poslovne dejavnosti

Lokacije, kjer zavod opravlja dejavnost:

 • na sedežu zavoda v Tolminu
 • v prostorih Šolskega centra Tolmin
 • v Zdravstvenih postajah Podbrdo, Most na Soči, Kobarid in Bovec
 • v Domu upokojencev Podbrdo in v enotah Petrovo Brdo in  Tolmin

Seznam organizacijskih enot:

Tolmin:

 • splošna ambulanta 1, 2, 3
 • dežurna služba
 • splošna ambulanta v DU Podbrdo – enota Tolmin
 • šolski dispanzer
 • otroški dispanzer
 • dispanzer za žene
 • dispanzer za medicino dela, prometa in športa
 • specialistična ambulanta nevrologije, okulistike in psihiatrije
 • zobna ambulanta za odrasle
 • šolska zobna ambulanta
 • ortodontska ambulanta
 • rentgen
 • referenčna ambulanta
 • patronažna služba
 • psihohigienski dispanzer
 • psihiatrična ambulanta v DU Podbrdo – enota Tolmin
 • fizioterapija
 • laboratorij
 • zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja
 • reševalna služba
 • služba za informatiko
 • tehnične službe
 • uprava

Kobarid:

 • splošna ambulanta 1, 2
 • patronažna služba
 • psihohigienski dispanzer
 • referenčna ambulanta
 • otroški in šolski dispanzer
 • šolska zobna ambulanta

Bovec:

 • splošna ambulanta 1, 2
 • dislocirana ambulanta v Trenti
 • otroški in šolski dispanzer
 • patronažna služba
 • psihohigienski dispanzer
 • referenčna ambulanta
 • fizioterapija
 • šolska zobna ambulanta

Most na Soči:

 • splošna ambulanta 1, 2
 • referenčna ambulanta
 • šolska zobna ambulanta
 • zobna ambulanta za odrasle
 • zobotehnika

Podbrdo:

 • splošna ambulanta
 • splošna ambulanta v DU Podbrdo
 • otroški dispanzer
 • psihiatrična ambulanta v DU Podbrdo
 • referenčna ambulanta
 • šolska zobna ambulanta

Petrovo Brdo:

 • splošna ambulanta v DU Podbrdo – enota Petrovo Brdo
 • psihiatrična ambulanta v DU Podbrdo – enota Petrovo Brdo

 

Koordinatorji in vodje dela v organizacijskih enotah:

POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO:
Melita Podgornik Kanalec, dipl.m.s.
E-naslov: glavnasestra@zd-tolmin.si
Tel: 05 620 32 78

STROKOVNI DIREKTOR:
Gaudencio Lucas Triep, dr.med., spec. pnevmolog
E-naslov: direktor@zd-tolmin.si
Tel: 05/388 11 20

VODJA ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE:
Alenka Kojić Uršič, dr. dent. med.
E-naslov: alenka.kojic.ursic@zd-tolmin.si
Tel: 05/388 11 20

VODJA OSNOVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE:
Marko Simnjanovski, dr.med., spec. družinske medicine
E-naslov: vodja.ozv@zd-tolmin.si
Tel: 05/388 11 20

VODJA SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI:
Branko Modrijančič, dr.med.
E-naslov: vodja.nmp@zd-tolmin.si
Tel: 05/388 11 20

VODJA REŠEVALNE SLUŽBE:
Uroš Velikonja, dipl. zn.
E-naslov: uros.velikonja@zd-tolmin.si
Tel: 05/388 11 20

VODJA PATRONAŽNE SLUŽBE:
Anamarija Kovačič, dipl. m. s.
E-naslov: ana.kovacic@zd-tolmin.si
Tel: 05 620 32 95

VODJA FIZIOTERAPIJE:
Lara Bratuž, dipl. fiziot.
E-naslov: lara.bratuz@zd-tolmin.si
Tel: 05/388 11 20, int.206

VODJA LABORATORIJA:
mag. Klementina Berce, spec. med. biokem., EurSpLM
E-naslov: klementina.berce@zd-tolmin.si
Tel: 05/388 11 20

VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA:
Milan Klanjšček, dipl.ekon.
E-naslov: milan.klanjscek@zd-tolmin.si
Tel: 05 620 32 64

 

Člani Sveta Zavoda Zdravstvenega doma Tolmin:

Predstavniki delavcev:

 • Maja Fortunat
 • Ines Štokelj Rejc
 • Jernej Fon (predsednik)
 • Vladimir Černilogar

Predstavniki občin ustanoviteljic:

 • Matej Loncner (občina Tolmin; namestnik predsednika)
 • Mitja Taljat (občina Tolmin)
 • Rebeka Balažic (občina Kobarid)
 • Marija Kravanja (občina Bovec)

Predstavnica uporabnikov imenovana s strani ZZZS:

 • Sonja Brešan Rutar

Člani Strokovnega sveta zavoda Zdravstvenega doma Tolmin:

   • Zdravko Kravanja, dr. med., spec. spl. med. (strokovni vodja in vodja osnovne zdravstvene službe)
   • Metka Božič, dr. med., spec. spl. med. (vodja službe nujne medicinske pomoči)
   • Melita Podgornik Kanalec, dipl. m. s. (glavna sestra, pomočnik direktorja za zdravstveno nego)
   • Alenka Kojić Uršič, dr. dent. med. (vodja zobozdravstvene službe)
   • Andreja Krivec Urbas, dr. med., spec. druž. med.
   • Miranda Leban, dr. med., spec. ped.

 

Disciplinska komisija:
Za informacije o disciplinski komisiji pokličite na upravo zavoda.

 

2b Kontaktni podatki pristojne osebe za posredovanje infomacij

Gaudencio Lucas Triep, dr. med., spec. pnevmolog
Prešernova 6/a, 5220 Tolmin
E-naslov: direktor@zd-tolmin.si

 

2c Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja Zdravstvenega doma Tolmin

Državni predpisi:
Predpisi so dostopni na državni predpisi


Predpisi EU:
Evropski register predpisov: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm
Prevodi zakonodaje: http://www.gov.si/evrokorpuss


Prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Tolmin s spremembo
Statut javnega zavoda ZD Tolmin
Pravilniki
Pravilnik o neprekinjenem zdravstvenem varstvu 
Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest

2d Seznami predlogov predpisov

Povezava na portale lokalnih skupnosti:

Povezava na državne registre predpisov:

Povezava na EU portal:

Predlogi predpisov na portalu Evropske unije

2e Seznam strateških in programskih dokumentov

Finančni načrti in poročila:
Finančni načrti in poročila so dostopni na spletni strani zavoda v rubriki Informacije o zavodu, na povezavi Letna poročila in načrti

Pogodba z ZZZS:
Sklenjene pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije o izvajanju zdravstvenih storitev so dostopne na spletni strani zavoda v rubriki Informacije o zavodu, na povezavi Pogodba z ZZZS.

2f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih vodi organ, oziroma jih zagotavlja svojim uporabnikom

Pritožbeni postopek:
Zavod obravnava zahteve za prvo obravnavo, ko gre za domnevno kršitev pacientovih pravic. Pritožbeni postopek

Drugi postopki:

   • Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.
   • Vsi dostopi na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
   • Odločanje o pritožbo posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP).

2g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

   • Osnovna medicinska dokumentacija
   • Seznam zdravnikov in zdravnikov specialistov, njihove lokacije, ordinacijski časi in čakalne dobe so objavljene na spletni strani ZD Tolmin
   • Kadri in zaposlitve, prenehanje zaposlitve, napredovanja
   • Dokumentirano gradivo o strokovnem izobraževanju
   • Dokumentirano gradivo s področja varstva pri delu
   • Ceniki v samoplačniških ambulantah
   • Ceniki za nadstandardne materiale

2h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

   • Zdravstveni informacijski sistem
   • Poslovni informacijski sistem
   • Laboratorijski informacijski sistem
   • Radiološki informacijski sistem
   • Spletna stran ZD Tolmin

2i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

Javna naročila:
Objava in razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani zavoda.

Sklepi organov zavoda:
Dostop do informacij v pisni obliki je možen  na upravi zavoda od ponedeljka do petka od 8.00 – 14.00.

Ordinacijski časi:
Dostopni na spletni strani zavoda.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
3.1 Ustni dostop

   • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh zavoda: https://www.zd-tolmin.si/.
   • Na telefonski številki 05 388 11 20. Izrecno morate navesti, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.
   • Način dostopa in stroške posredovanja informacij podrobneje ureja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij (Ur. l. RS, št. 76/05).

3.2 Pisni dostop

3.3 Stroškovnik

Cenik za dostop do inf. javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

GDPR – Politika varstva osebnih podatkov