Dispanzer Medicine dela, prometa in športa Zdravstvenega doma Tolmin izvaja zdravstveno varstvo delavcev in voznikov ter proučuje vpliv dela in delovnega okolja nanje. Izvajalci dejavnosti so zunanji sodelavci.

rodenstock

Dispanzer medicine dela prometa in športa opravlja predvsem:

  • Preventivne zdravstvene preglede pred zaposlitvijo, obdobne in druge usmerjene preventivne preglede;
  • Zdravstvene preglede voznikov vseh kategorij; 
  • Analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest ter naloge pooblaščenega zdravnika v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu

Zdravstveno varstvo zaposlenih je usmerjeno v:

  • preprečevanje bolezni, povzročenih z dejavniki delovnega okolja, pa tudi drugih bolezni v zvezi z delom,
  • zaposlovanje delavcev na delih, prilagojenih njihovim psihofizičnim sposobnostim, 
  • prilagajanje dela človeku in človeka njegovemu delu

V aktivno zdravstveno varstvo delavcev so vključene fiziologija dela, patologija dela, psihologija dela, ocenjevanje delazmožnosti, ekologija dela, ergonomija in socialno varstvo.